Vedtægter for støtteforeningen

§ 1
Foreningens hjemsted er Skive Kommune og dens adresse er formandens.§ 2
Foreningen er upolitisk. Dens formål er at fremme interessen for- og kendskabet til middelalderborgen Østergård og bl.a. søge at fremme kontakten mellem medlemmerne ved afholdelse af foredragsaftener, medlemsmøder og lignende.

§ 3
Støtteforeningen betragtes som en landsdækkende forening. Som ordinært medlem kan optages enhver med interesse for middelalderborgen Østergård. Stemmeret opnås efter 3 måneders medlemsskab.
Kontingentet er 75 kr årligt pr. person. Det kan ændres ved almindelig generalforsamlingsbeslutning. Indmeldelse sker til bestyrelsens medlemmer.
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren.

§ 4
Den årlige generalforsamling afholdes i tiden fra 15. august til 31 oktober. Indkaldelse sker med 8 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden 1 måned, når 15 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker også her med 8 dages skriftlig varsel.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde inden 1. august.
På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab – omfattende året fra 1. juli til 30. juni – fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3-dele majoritet af de afgivne stemmer.
For at ophæve foreningen kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.
Vedtagelse om ophævning kan kun ske med 3/4-dele majoritet af de afgivne stemmer. Ophæves foreningen, skal dens midler anvendes til velgørende formål i lokalområdes; dog må foreningens middelalderdragter ikke sælges, men skal bevares i lokalområdet.
Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan ikke fremsættes på ny, før næste ordinære generalforsamling.

§ 6
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.
Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 5 medlemmer af foreningen forlanger det.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor, revisorsuppleant skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.
Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to, skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning.
Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves) er dette forkastet.

§ 7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
4. Meddelelser om legater.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse m.m.

a. valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
b. valg af 1 revisor.
c. valg af 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

§ 8
Bestyrelsen består af en formand og 4 til 6 medlemmer valgt for en periode af 2 år, skiftevis 2/2 eller 3/3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages erstatningsvalg for den eventuelt resterende periode først ved næste generalforsamling.
Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens initiativ. Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar overfor generalforsamlingen og fører de forskellige forhandlinger og beslutninger til protokols. Der føres en kassebog med bilag og en forhandlings- og generalforsamlingsprotokol, hvilken sidste underskrives af formanden og dirigenten.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Åsted forsamlingshus, mandag den 4. august 1997, og ændringer vedtaget 16. september 2008 og 23. september 2014